Mlčanlivosť

Sú dané zákonom a stanovami odbornej spoločnosti.

Zachovávať mlčanlivosť je mojím profesionálnym záväzkom a samozrejmosťou.

Zaväzujem sa uplatňovať celú svoju odbornú kvalifikáciu výlučne v záujme klienta a sústavne sa ďalej vzdelávať, ako to vyžaduje  Európska asociácia psychoterapie (EAP).